*aktualny od dnia 29.03.2021 roku

Postanowienia ogólne regulaminiu Sticky.pl

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Strony internetowej Sticky znana pod adresem witryny internetowej sticky.pl.
 2. Właścicielem witryny internetowej jest:
  Wiktor Hertman Sticky.pl
  Reja 6/14 Pleszew 63-300.
  NIP: 6080118237
 3. Informacje oraz treści zawarte na stronie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedażowej art. 71 Kodeksu Cywilnego
 4. Strona zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

Definicje na stronie Sticky

 1. Regulamin – zasady określające sprzedaż produktów oraz usług drogą elektroniczną w ramach działalności Sticky.pl.
 2. Klient inaczej zleceniobiorca– osoba prawna, która jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, jej przepisy nadają prawo do nabywania oraz zaciągania zobowiązań, klientem może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która korzystając ze strony dokonuje czynności prawnych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, dokonująca zamówienia w ramach strony Sticky.pl.
 3. Strona internetowa - za pomocą której klient może składać zamówienia.
 4. Produkty - towary i usługi poligraficzne będące przedmiotem obrotu w ramach działalności strony internetowej Sticky.pl
 5. Zamówienie – potocznie zwane również zleceniami, oświadczenie bezpośrednie klienta o chęci zawarcia umowy sprzedaży włączając w to rodzaj oraz ilość produktu lub usługi.
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy sklepem internetowym Sticky a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego sticky.pl.
 7. Tydzień roboczy - dni od poniedziałku do piątku, nie biorąc pod uwagę soboty oraz niedzieli, które uznawane są ustawowo za dzień wolny.
 8. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Zasady korzystania ze strony Sticky

 1. Rozpoczęcie korzystania ze strony internetowej Sticky.pl oznacza akceptację regulaminu oraz ustawy o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.
 2. Właściciel strony internetowej może pozbawić Klienta prawa do korzystania z niej oraz ograniczyć dostęp do strony w przypadku naruszenia przez Klienta regulaminu, a w szczególności, gdy Klient naumyślnie wprowadzi w błąd lub naruszy prawa osób trzecich, dopuści się innych czynności, które zostaną uznane za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z internetu bądź szkodzące stronie internetowej Sticky.pl.

Składanie zamówień na Sticky

 1. Złożenie zamówienia nastąpić może za pośrednictwem konta użytkownika w naszej witrynie internetowej lub za pomocą wysłania wiadomości pocztą elektroniczną na adres biuro@sticky.pl.
 2. W celu korzystania ze Strony Internetowej konieczne jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do Internetu z zainstalowaną dowolną przeglądarką stron www.
 3. Firma Sticky potwierdza przyjęcie zlecenia w formie elektronicznej. Określa w nim również wszystkie warunki istotne podczas jego realizacji (są to między innymi czas wykonania oraz wysyłki ukończonego zlecenia).
 4. Przed rozpoczęciem składania zamówienia Klient powinien mieć przygotowane pliki niezbędne do realizacji zamówienia.
 5. Zasady przygotowania plików do druku widnieją w sekcji jak przygotować plik do druku.
 6. Podczas składania zamówienia produktów wymagających dołączenie pliku Klient zobowiązany jest do przesłania grafik oraz zdjęć projektu, które ułatwią zespołowi graficznemu określenie kształtu naklejek oraz poprawności i jakości pliku.
 7. Właściciel firmy Sticky.pl zastrzega, iż do realizacji wysyłki wydruków ma zastosowanie regulamin usług firmy kurierskiej tak zwanego przewoźnika lub operatora pocztowego wskazanego przez Zleceniodawcę.
 8. W przypadku braku wszystkich niezbędnych danych ( takich jak pliki do projektu lub zaksięgowanie płatności na koncie firmowym) Zespół Sticky przystąpi do realizacji zamówienia dopiero po zaobserwowaniu pojawienia się brakujących informacji czy danych.
 9. Firma Sticky.pl zastrzega sobie prawo do odmowy podjęcia realizacji zlecenia w przypadku nieokreślenia przez Klienta wszystkich danych potrzebnych do realizacji zlecenia.
 10. Przed realizacją zlecenia Sticky.pl ma prawo żądać przedpłaty.

Ceny oraz forma płatności

 1. Ceny produktów podane są w złotych polskich i obejmują koszt produktu. Podatek VAT zostanie doliczony do ostatecznego koszyka podczas podejmowania próby zakończenia zlecenia.
 2. Preferowane sposoby płatności: tradycyjny przelew bankowy oraz gotówka (przy odbiorze osobistym).
 3. Strona internetowa Sticky.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z nieterminowego przesłania danych przez zintegrowany system płatniczy.

Realizacja zamówień

 1. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta w momencie zaksięgowania płatności na koncie firmowym.
 2. W kwestii zamówień produktów z obowiązkiem przesyłania plików rozpoczęcie realizacji zależne jest od czasu przesłania plików oraz ich odpowiedniego formatu.
 3. Klient podczas składania zamówienia wybiera formę dostawy, do których należą: odbiór osobisty, wysyłka za pośrednictwem kuriera oraz Paczkomatów Inpost oraz inne dostosowane do klienta formy wysyłki.
 4. Odbiór osobisty możliwy jest wyłącznie w dni robocze w godzinach 9:00 – 17:00 po otrzymaniu powiadomienia na adres e-mail lub telefonicznie, że produkt jest gotowy do odbioru.
 5. Czas potrzebny na realizację zamówienia zależny jest od jego specyfikacji. Orientacyjny czas realizacji zostanie zawsze przekazany w informacji formą elektroniczną po rozpoczęciu realizacji.
 6. Koszty dostawy określone są w cenniku dostaw ( widocznym podczas składania zamówienia).

Własność intelektualna Sticky.pl

Wszelka zawartość strony internetowej Sticky.pl jest chroniona przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Prawa oraz treści strony należą do Sticky.pl oraz właściciela Wiktora Hertmana. Powielanie treści z naszej strony na własną korzyść jest zabronione.

 

Prawo do odstąpienia od Umowy / zwroty

 1. Konsument, który zawarł umowę sprzedaży towaru na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów niż przewidziane przez przepisy prawa zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r o Prawach Konsumenta.
 2. Klient będący Konsumentem ma również prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r o Prawach Konsumenta.
 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy dostępnego na stronie https://sticky.pl/
 4. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
 5. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 7. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy, dołączając do niego dowód zakupu. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 8. W przypadku zwrotu należności lub nadpłaty – zwrot nastąpi na konto wskazane przez Klienta. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru.
 9. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od SKLEPU identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot zostanie zrealizowany przekazem pocztowy na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
 11. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.

 

Reklamacje

 1. Reklamacje produktów od Sticky.pl można składać do 2lat od momentu dostawy towaru. Po upłynięciu tego czasu wszelkie zgłoszenia reklamacyjne nie będą nawet rozpatrywane.
 2. Reklamacje zamówień, które zostały ukończone a projekt został zaakceptowany przez klienta nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamację można złożyć w formie poczty elektronicznej na adres biuro@sticky.pl uwzględniając powód oraz dokładny opis przyczyny reklamacji usługi lub produktu.
 4. Reklamacje są rozpatrywane do około trzech dni od przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego.
 5. Reklamacje złożone w czasie dni wolnych od pracy będą rozpatrywane do siedmiu dni od przyjęcia reklamacji. O przyjęciu reklamacji poinformuje właściciel firmy za pomocą poczty elektronicznej.
 6. Występują różnice kolorystyczne między drukiem a kolorem widocznym na monitorach. To jest naturalne. Różnice kolorów pomiędzy wydrukami a obrazem wyświetlanym na ekranach nie będą przyjmowane do rozpatrzenia reklamacyjnego.

Zobowiązania klienta

 1. Klient powinien zapewnić bezpieczeństwo zleceniobiorcy przesyłając mu pliki wolne od wszelkich wirusów.
 2. Klient ponosi wszelką odpowiedzialność za prawa autorskie grafiki, którą nam przesyła, kradzież plików, które zostały wybrane do stworzenia projektu przez zespół Sticky.pl
 3. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłanych przez nas gotowych projektów przed akceptacją w kontekście uwag oraz błędów (graficznych lub nawet błędów ortograficznych) Firma Sticky.pl nie odpowiada za błędy zaakceptowanych już przez klienta projektów.
 4. Klient ma obowiązek przestrzegać zasad oraz przepisów korzystania z strony internetowej jakie obowiązują na terenie Polski.
 5. Klient ma obowiązek poinformowania właściciela strony o wszelkich zaistniałych błędach strony podczas korzystania z niej.

Postanowienia końcowe

 1. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy stroną internetową a Klientem będzie Sąd miejsca siedziby Sticky Studio.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Załącznik nr 1

 

 

 

Standardowy formularz odstąpienia od umowy

(wypełnić i odesłać, tylko jeśli Państwo chcą odstąpić od umowy)

 

………………………………..

………………………………

……………………………….

……………………………….

 

 

 

 

Ja/My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od umowy sprzedaży następujących towarów/ świadczenia następującej usługi (*)/dostarczenia treści cyfrowych(*):

……………………………………………

 

Data zamówienia(*)/odebrania (zamówienia usługi, treści cyfrowych/odebrania towaru)

 

……………………………………………………………………………………

 

 

Imię i nazwisko / Nazwa / konsumenta(-ów) (*):

 

…………………………………………………………………………………………

 

Adres konsumenta(-ów):

 

………………………………………………………………………………………

 

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

 

………………………………………………………………………………..

 

 

 

*niepotrzebne skreślić